پروژه های به اتمام رسیده

فهرست پروژه های اجرایی:

ردیفعنوان پروژهکاربریمحل اجراکارفرمامتراژتعداد واحدسال شروعدرصد پیشرفت
1پاکسازی و اجرا 100 کیلومتر رنگ آمیزی جداولزیباسازیتهرانشهرداری منطقه 9100 کیلومتر1384به اتمام رسید
2لکه گیری و پخش آسفالت در سطح ناحیه یکشهر سازیتهرانشهرداری منطقه 91385به اتمام رسید
3لکه گیری و پخش آسفالت در سطح ناحیه یکشهر سازیتهرانشهرداری منطقه 91385به اتمام رسید
4تخریب،زیرسازی، قیرپاشی،پخش آسفالت در منطقهشهر سازیتهرانشهرداری منطقه 91385به اتمام رسید
5لکه گیری و پخش آسفالت در سطح ناحیه یکشهر سازیتهرانشهرداری منطقه 91385به اتمام رسید
6تخریب و پاکسازی ملک در 30 متری جیساختمانیتهرانشهرداری منطقه 91386به اتمام رسید
7پاکسازی و اجرا 100 کیلومتر رنگ آمیزی جداولزیباسازیتهرانشهرداری منطقه 9100 کیلومتر1386به اتمام رسید
8اجرای ساختمان تجاری در 4 طبقهساختمانی – فلزیهمداناداره اوقاف همدان2000321385به اتمام رسید
9اجرای مجتمع فرهنگی تجاری در3 طبقهساختمانی-بتنیساریبخش خصوصی850151386به اتمام رسید
10ساختمان اداری شهرک صنعتی بابکانساختمانی-بتنیآملشهرک صنعتی آمل35021387به اتمام رسید
11مخزن 500 متر مکعبی نیمه مدفونابنیهآملشهرک صنعتی آمل1388به اتمام رسید
12تهیه صورت وضعیت پروژه های ساختمانیمحاسبات فنیعسلویهپروژه های بخش خصوصی1388به اتمام رسید
13احداث بلوک 18 واحدی تعاونی مسکن بهزیستی واقع در پردیسان اسکلت فلزی تا پایان کارساختمای- فلزی- نیمه صنعتیقمسازمان بهزیستی2300181388به اتمام رسید
14احداث بلوک 22 واحدی مسکونی واقع در پردیسان اسکلت و سقف و دیوار چینیساختمای- بتنی- نیمه صنعتیقمسازمان بهزیستی2100221382به اتمام رسید
15احداث 96 واحد مسکونی واقع در پردیسان اسکلت فلزی و سقفساختمانی – بتنیقمعلوم پزشکی961381به اتمام رسید
16احداث یک واحد مسکونی 13 واحدی واقع در شهرک قدس مابین هدایت 4 و 6ساختمان بتنی نیمه صنعتیقمبخش خصوصی131384به اتمام رسید
17احداث یک واحد مسکونی 3 واحدی واقع در بلوار نیروی هوایی پشت بوستانساختمان فلزیفمبخش خصوصی31387به اتمام رسید
18احداث یک واحد مسکونی 10 واحدی واقع در 45متری صدوق ک 47ساختمانی بتنیقمبخش خصوصی101388به اتمام رسید
19احداث یک واحد مسکونی 2 واحدی واقع در دورهر ک 18 ک 17 ک2 پ 3ساختمانی بتنیقمبخش خصوصی21389به اتمام رسید
20احداث یک واحد مسکونی12 واحدی واقع در سالاریه ک بهار پ 24ساختمان فلزیقمبخش خصوصی121382به اتمام رسید
21احداث 180 واحدی تعاونی مسکن مقدادساختمانی بتنیرودهنتعاونی مسکن مقداد1801386به اتمام رسید
22ساختمانهای اداری و نگهبانی به روش ال اس افصنعتی سازیسمناناداره کل منابع طبیعی32021389به اتمام رسید
23ساختمانهای اداری و نگهبانی به روش ال اس افصنعتی سازیسمناناداره کل منابع طبیعی32021389به اتمام رسید
24اضافه بنا به روش ال اس افصنعتی سازیساریبخش خصوصی22011389به اتمام رسید
25ساختمان رختکن ورزشکاران به روش ال اس افصنعتی سازیساریاداره کل تربیت بدنی9011389به اتمام رسید
26ساختمان رختکن ورزشکاران به روش ال اس افصنعتی سازیجویباراداره کل تربیت بدنی9011390به اتمام رسید
27ساختمان ویلایی 2 طبقه به روش ال اس افصنعتی سازیتفت- یزدشرکت پویاساخت34021390به اتمام رسید
28اضافه بنای ساختمان ویلایی بتنی به متراژ 300 مترمربع به صورت ال اس افصنعتی سازیلواسان- شمیراناتبخش خصوصی30011390به اتمام رسید
29طراحی ساختمان از فاز 0 تا فاز 2 به همراه متره برآورد و ارائه طراحی سه بعدی به همراه مدیریت کنترل پروژه طرحطراحی و محاسبات فنیبوشهرشرکت نفت1387به اتمام رسید
30طراحی پروژه رفاهی خدماتی از فاز 0 تا فاز 2 به همراه متره برآورد و ارائه طراحی سه بعدی به همراه مدیریت کنترل پروژه طرحطراحی و محاسبات فنیچابکسربخش خصوصی1387به اتمام رسید
31طراحی ساختمان و میدان سبزه میدان از فاز 0 تا فاز 2 به همراه متره برآورد و ارائه طراحی سه بعدی به همراه مدیریت کنترل پروژه طرحطراحی و محاسبات فنیبندرانزلیبخش خصوصی1388به اتمام رسید
32طراحی مجتمع تجاری از فاز 0 تا فاز 2 به همراه متره برآورد و ارائه طراحی سه بعدی به همراه مدیریت کنترل پروژه طرحطراحی و محاسبات فنیچالوسبخش خصوصی1388به اتمام رسید
33طراحی متجمع مسکونی نوید از فاز 0 تا فاز 2 به همراه متره برآورد و ارائه طراحی سه بعدی به همراه مدیریت کنترل پروژه طرحطراحی و محاسبات فنیتهرانبخش خصوصی1388به اتمام رسید
34طراحی ساختمان 3 طبقه دورشهر قم از فاز 0 تا فاز 2 به همراه متره برآورد و ارائه طراحی سه بعدی به همراه مدیریت کنترل پروژه طرحطراحی و محاسبات فنیقمبخش خصوصی189به اتمام رسید
35طراحی پارکینگ طبقاتی از فاز 0 تا فاز 2 به همراه متره برآورد و ارائه طراحی سه بعدی به همراه مدیریت کنترل پروژه طرحطراحی و محاسبات فنیتهرانبخش خصوصی1389به اتمام رسید
36احداث یک واحد مسکونی واقع در خ 3 دی شقایق 6ساختمانی -فلزیقمبخش خصوصی35011388به اتمام رسید
37ساختمانهای اداری سورتینگصنعتی سازیساریسورتینگ بهار نارنج15011388به اتمام رسید
38ستاد خبری نواحی مقاومت سپاه در 8 ناحیه مقاومتصنعتی سازیتهرانمهندسی سپاه استان تهران32081390به اتمام رسید
39ساختمان ویلایی آقای فکوریصنعتی سازیجویباربخش خصوصی15021391به اتمام رسید
40ساختمان مسکونی – آقای بزرگیصنعتی سازیقایم شهربخش خصوصی25021391به اتمام رسید
41ساختمان ویلایی 4 واحدیصنعتی سازیهشتگردبخش خصوصی56041391به اتمام رسید
42ساختمان ویلایی 63 واحدیصنعتی سازیقمشرکت تعاونی مسکن مهر6300631391به اتمام رسید
43سازه فضاکار باغ راه ورودی هتل لیپارسازه فضاکارچابهارهتل لیپار1701392به اتمام رسید
44ساختمان مرکز بهداشت درمانی روستایی به روس ال اس افصنعتی سازیمریوانعلوم پزشکی کردستان3601392به اتمام رسید
45ساختمان مرکز بهداشت درمانی روستایی به روس ال اس افصنعتی سازیقروهعلوم پزشکی کردستان3601392به اتمام رسید
46پروژه هایپر استار تهران- میدان حر – نماهای پیرامونی و شقف های کاذب کنافیصنعتی سازی- نما سازیتهرانشرکت پایاسازه پاسارگاد- نیروی هوایی ارتش70001394به اتمام رسید
47ساختمان ویلایی آقای تاج آبادیصنعتی سازیساریبخش خصوصی25021394به اتمام رسید
48پیمانکاری اجرای سقف کاذب با زیر سازی و متریال در شهر ری میدان نماز خ گلها مجتمع وثوقی پروژه آقای عباسینماسازیشهر ریبخش خصوصی- آقای عباسی23001399به اتمام رسید
49پیمانکاری اجرای سقف کاذب با زیر سازی و متریال در شهر تهراننماسازیتهرانشرکت پردیس بنیان75241400به اتمام رسید
50اجرای دیوارهای جداکننده پیرامونینما سازیتهرانشرکت بهسا ابنیه سازان10001396به اتمام رسید
51طراحی و اجرای تراس سبزفضای سبزبندرعباسبخش خصوصی خانم دکتر اسماعیلی2001399به اتمام رسید
52طراحی و اجرای تراس سبزفضای سبزبندرعباسبخش خصوصی خانم دکتر تاریوردی701401به اتمام رسید
53طراحی و محاسبات تراس سبزفضای سبزبندرعباسبخش خصوصی1001399به اتمام رسید
54طراحی و محاسبات تراس سبز پنت هاوسفضای سبزبندرعباسبخش خصوصی1501400به اتمام رسید
55طراحی معماری و سازه ساختمان ویلایی دوبلکس آقای زهیصنعتی سازیسراوانبخش خصوصی3451401به اتمام رسید
56طراحی معماری و سازه ساختمان تجاری – مسکونی آقای زهیصنعتی سازیسراوانبخش خصوصی1801401به اتمام رسید
57طراحی و اجرای تراس سبز  هوشمند با تجهیزات هوشمندفضای سبزبندرعباسبخش خصوصی خانم دکتر اسماعیلی1601402به اتمام رسید

فعالیت های حوزه تامین و تجهیز جهت تامین لوازم و تجهیزات و مصالح مورد نیاز پروژه های ساختمانی به صورت مداوم و مستمر در کنار طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی به انجام رسیده و همچنان ادامه دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
اخذ مشاوره و اطلاعات